آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش کنترل کیفیت آماری .
.
 

از آنجایی که سطح کیفیت هر محصول در ارتباط با مشخصات کیفیت آن سنجیده می شود بنابراین دو هدف در ارتباط با مشخصات فنی دنبال می شود.
1) انتقال میانگین توزیع مشخصه ی کیفیت ( آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : روشهای بهبود کیفیت  ) و منطبق کردن آن با مقدار اسمی ( آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : روشهای بهبود کیفیت  ) ( از بین بردن اریبی)

 آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : روشهای بهبود کیفیت

2) هر چه متمرکزتر کردن توزیع مشخصه های کیفیت یا کاهش هر چه بیشتر تغیر پذیری یا پراکندگی آن ( افزایش کارایی)
 آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : روشهای بهبود کیفیت

هدف نهایی کاهش هر چه بیشتر انحراف مشخصه های کیفیت از مقادیر آرمانی آنها خواهد بود که آنرا در آمار از طریق مجذور انحرافات یا خطا (MSE یا MSD) (Means of Squared Errors) (Means of Squared Deviations) مشخصه های کیفیت می توان اندازه گیری کرد.
با توجه به دو هدف فوق بهینه کردن عملکرد سامانه دارای دو مولفه ی عمده ی زیر است.
1) مجذور انحراف میانگین مشخصه ی کیفیت ( آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : روشهای بهبود کیفیت  ) از مقدار آرمانی ( آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : روشهای بهبود کیفیت  ): یعنی مجذور مقدار اریبی =  آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : روشهای بهبود کیفیت
2) میانگین مجذور انحرافات مشخصه ی کیفیت از میانگین خود: یعنی واریانس =  آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : روشهای بهبود کیفیت

هزینه های یک محصول


1) هزینه های قبل از ارسال محصول ( هزینه های ساخت) طراحی، تحقیق، توسعه
2) هزینه های بعد از ارسال محصول ( هزینه های عملیاتی یا به کار گیری)
از طریق محصول 2 ضرر می تواند وارد شود.
1) ضرر ناشی از تغییرپذیری عملکردی محصول
2) ضرر ناشی از عوارض جانبی محصول
مثال:
1- به عنوان مثال یک کالا در خط تولید معیوب تولید شود.
2- عوارض داروها
- موتور همواره با سرعت یکنواخت کار می کند ولی سرو صدای زیادی تولید می کند.

هزینه های کیفی مربوط به هر دو نوع ضرر است که ممکن است بعد از ارسال کالا به جامعه وارد شود.

کنترل کیفیت به عملکرد ذاتی یا ماهیتی محصول کاری ندارد. مثلا
- اثرات تلویزیون بر اتلاف وقت
- اثرات شراب بر بدن

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir