آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش کنترل کیفیت آماری .
.
 

لزوم کنترل کیفیت

پاسخ هر فرآیند در هر شرایط مکانی و زمانی متفاوت است که این تفاوت از عوامل متعددی ناشی می شود. با توجه به این تغییر؛ بهترین کار برای سازنده یک محصول شناسایی این علل و حذف این تغیرات است. چون حذف کلی این تغیرات از تولید امکان پذیر نیست و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد بنابراین سازنده محصول باید توجه خود را معطوف به تولید محصولی نماید که هر چند عاری از نقص نیست ولی قابل قبول باشد.
بنابراین باید از نظر آماری این تغیرات را پیش بینی کرد و بدین ترتیب نیاز به کنترل کیفیت آشکار می گردد. استفاده از کنترل کیفیت ما را از تغیرات ناگهانی یا جزئی در کیفیت محصولات مطلع ساخته و اجرای اقدامات چاره جویانه را امکانپذیر می سازد.

تفاوت کنترل کیفیت و بازرسی

برای هر واحد تولیدی بازرسی و کنترل کیفیت هر دو لازم هستند ولی بین این دو تفاوت آشکاری وجود دارد.
در بازرسی به کیفیت محصولاتی که ساخته شده اهمیت می دهند و کار بازرسی با تعیین محصولات خوب و بد پایان می پذیرد.
برعکس در کنترل کیفیت به فرایند تولید که محصول را می سازد توجه می شود و درباره آینده تصمیم گیری می شود. در این مسیر همیشه سعی می شود که امکانات تولیدی به گونه ای تنظیم گردند که تقریبا همیشه محصول خوب تولید گردد.
بنابراین کنترل کیفیت از بازرسی به عنوان وسیله ای جهت رسیدن به این هدف استفاده می کند.

نگرشهای مختلف کیفیت

پس از مشخص شدن اینکه بایستی کیفیت در تولید محصولات و خدمات مورد توجه قرار گیرد مباحثی چند مطرح شد.
ابتدا لازم بود کیفیت تعریف شود. از کیفیت تعریف و برداشتهای مختلفی ارائه گردیده است اما انچه مهم است این است که کیفیت از دیدگاه های مختلف مد نظر قرار گیرد. در این راستا متفکران بزرگ کیفیت را به صورتهای گوناگون تعریف کرده و هر یک تعریف کلی و اساسی از کیفیت ارائه داده اند در این میان می توان از تعریفی که گاروین از کیفیت ارائه کرده یاد کرد. وی کیفیت را با پنج نگرش متفاوت مورد بررسی قرار می دهد. این پنج نگرش عبارتند از:
  • نگرش فلسفی به کیفیت
  • نگرش کیفیت بر مبنای محصول گرایی
  • نگرش کیفیت بر مبنای کاربرد
  • نگرش کیفیت بر مبنای تولید
  • نگرش کیفیت بر مبنای ارزش
همچنین جوزف جوران کیفیت را مناسب برای مصرف (Fitness For Use) معرفی می کند.
به هر حال با وجود تعاریف مختلف از کیفیت بایستی به این موضوع توجه نمود که که در واقع کیفیت توسط مشتری و همچنین خود عرضه کننده قابل لمس است.
از دیدگاه ISO 8402 کیفیت مجموع ویژگیها و خصوصیات یک فرآورده یا خدمت در برآورده کردن خواسته های بیان شده و اشاره شده است.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir