آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش کنترل کیفیت آماری .
.
 

کیفیت را باید به صورت مشخصات طراحی (فنی) بیان کرد و از طریق جمع آوری مستمر داده ها میزان تطابق با آن نیاز ها را مشخص نماییم.
مشخصات فنی که توسط طراح به منظور برآورده سازی نیاز مشتری ارائه می گردد دارای یک مقدار آرمانی یا اسمی به نام مقدار هدف و یک حدود مجازی از تغیر پذیری به نام حدود حدود رواداری (tolerance) است.

هشت جنبه متفاوت از کیفیت:

 • طراحی
 • عملکرد
 • ویژگیها
 • پایایی
 • دوام
 • قابلیت تعمیر و نگهداری
 • زیبایی
 • شهرت
اهمیت جنبه خاصی از کیفیت با ماهیت محصول و نیاز مشتری تغیر می کند و در نتیجه معنی کیفیت با توجه به زمینه به کار گیری محصول و نیاز مشتری به دست می آید.
مشتری مهمترین قسمت یک خط تولید است و در نتیجه، کیفیت باید بر نیازهای حال و آینده ی مشتری متمرکز باشد.
عوامل متعددی بر پاسخ یک فرایند اثر می گذارند که می توانیم آنها را به سه دسته زیر تقسیم نماییم.
 • عوامل ورودی: توسط طراح تعیین می گردند.
 • عوامل قابل کنترل: عواملی که برای برآوردن نیاز به صورت مشخصات فنی توسط طراح تعیین می شوند و به دو دسته زیر تقسیم می شوند.
  • پارامترهای طراحی: هزینه ساخت با تغیر سطوح ان تغیر نمی کند
  • پارامترهای رواداری: هزینه ساخت با تغیر سطوح ان تغیر می کند
 • عوامل غیر قابل کنترل یا اغتشاش (noise factor): اینها عواملی هستند که به علت ملاحظات مختلف برای طراح غیر قابل کنترل است و به سه دسته زیر تقسیم می شوند.
  • عوامل اغتشاش برونی:مانند متغیرهای محیطی ( درجه حرارت، رطوبت، گرد و غبار و شرایط به کار گیری)
  • عوامل اغتشاش درونی ( استهلاک): مانند زوال تدریجی محصول
  • عوامل اغتشاش واحد به واحد: مانند تفاوت های موجود بین محصولاتی که بر طبق یک مشخصات فنی و تحت شرایط ساخت یکسان تولید می شود.
به علت وجود همین عوامل غیر قابل کنترل که گاهی اوقات به تصادف نیز نسبت داده می شود تغییر پذیری در ستاده ایجاد می گردد که در متغیرهای پاسخ تعریف شده بر خروجی، قابل مشاهده است.
بنابراین هر متغیر پاسخ یک فرآیند(Y) که در کنترل کیفیت انرا را مشخصه کیفی یا عملکردی نیز می نامند، یک متغیر تصادفی است و دارای یک توزیع احتمال است.
اگر توزیع احتمال این مشخصه کیفی (Y) نرمال فرض شود، نمودار توزیع احتمال آن به صورت شکل زیر است.
  آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : کیفیت چیست؟ کنترل کیفیت چیست؟

معمولا کل پراکندگی توزیع این مشخصه های کیفیت را برابر شش سیگما  آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : کیفیت چیست؟ کنترل کیفیت چیست؟   حول میانگین در نظر می گیرند که در این صورت 99.73 درصد از سطح زیر منحنی را در بر می گیرد و بفیه را که در دو دم توزیع واقع می شود اغماض می کنند.
فاصله مقادیر شش سیگما را که قابلیت یا کارایی فرایند می خوانند با حدود طبیعی تحمل بالا و پایین (LNTL,UNTL) (Upper and Lower Control Limits) نمایش می دهند.
مشخصه های کیفیت عملکردهای مختلف یک سامانه کلا برآورد کننده ی نیازهای مشتری است و توسط طراح به صورت مشخصات فنی یا طراحی بیان می شود. و دارای یک مقدار آرمانی به نام مقدار هدف یا اسمی (  آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : کیفیت چیست؟ کنترل کیفیت چیست؟   ) و یک تغییر پذیری مجاز به نام حدود رواداری  آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : کیفیت چیست؟ کنترل کیفیت چیست؟   یا حدود بالا و پایین مشخصات فنی (LSL,USL) (Upper and Lower Specification Limits) است.
این حدود (بازه) حداکثر تغییر پذیری قابل تحمل را برای مشخصه های کیفیت تعیین می کند.
  آموزش کنترل کیفیت آماری statistical quality control : کیفیت چیست؟ کنترل کیفیت چیست؟

از دیدگاه فنی، کاهش هر چه بیشتر تغییر پذیری توزیع مشخصه ی کیفیت حول مقدار آرمانی آن با بهبود کیفیت سامانه معادل است و آنرا کیفیت به صورت عینی یا کیفیت عملکردی می نامند. بنابراین توزیع های متمرکز تر حول مقدار آرمانی، بیانگر کیفیت بالاتر است.
یک ارزیابی کیفیت، زمانی می تواند از دیدگاه فنی مناسب تلقی شود که بتواند کیفیت را بر حسب مفاهیم فنی مهندسی و اهداف مشتری از عملکرد محصول اندازه گیری کند. زیرا اگر ارزیابی کیفیت بر حسب عملکرد محصول، یعنی کیفیت عینی، نباشد آن از حوزه ارزیابی فنی خارج شده و به حوزه ارزیابی ارزشهای اجتماعی و روان شناسی فرهنگها، یعنی کیفیت ذهنی وارد می شود که به علت متفاوت بودن آن از یک فرد به فرد دیگر و در نتیجه پیچیده بودن بسیار زیاد موضوع، ارزیابی دقیق آن تقریبا غیر عملی خواهد بود.
باید به این نکته توجه داشت که نه تنها برای ارزیابی باید به کیفیت از جنبه عینی نگریست بلکه باید آن را بر حسب عملکرد آرمانی محصول اندازه گیری کرد و اثر هزینه های ناشی از عدم عملکرد محصول را از مقدار آرمانی آن در محاسبات گنجاند. زیرا این هزینه ها بر سهم بازار و سود بلند مدت مربوط به محصول اثر می گذارد.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir