آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فاصله اطمینان .
.
 
در بعضی از آزمایشات مکن است بخواهیم واریانس دو جامعه را با هم مقایسه کنیم. برای مقایسه واریانس دو توزیع، اغلب نسبت دو واریانس را مورد توجه قرار می دهیم. اگر نسبت دو واریانس برابر یک شد آن دو واریانس با هم برابرند.
برای به دست آوردن فاصله اطمینان برای برآورد فاصله اطمینان برای نسبت  واریانس دو جامعه لازم است توزیع احتمال نسبت واریانس دو نمونه را بدانیم.
با توجه به انچه در قسمت توزیع F بیان شد می دانیم
  برآورد فاصله اطمینان برای نسبت  واریانس دو جامعه
دارای توزیع F با n1-1 و n2-1 درجه آزادی است بنابراین فاصله اطمینان (1- برآورد فاصله اطمینان میانگین جامعه ) درصد برای نسبت دو واریانس از رابطه ی زیر به دست می آید.
  برآورد فاصله اطمینان برای نسبت  واریانس دو جامعه
مثال:
دو نمونه به حجم 6 و 11 از دو جامعه نرمال به دست آوردیم و واریانس آنها به ترتیب 0.1754 و 0.2704 است فاصله اطمینان 95 درصد را برای نسبت واریانس دو جامعه برآورد فاصله اطمینان برای نسبت  واریانس دو جامعه به دست آورید.
  برآورد فاصله اطمینان برای نسبت  واریانس دو جامعه
بنابراین فاصله اطمینان 95 درصد برای نسبت دو واریانس برابر (0.153,4.294) است.
بازگشت به صفحه فاصله اطمینان
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir