آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی phrasal verbs افعال مرکب، فعل چند قسمتی .
آموزشگاه های زبان .
 

break out


1. break out (of) p.v. When you escape from a place where you are a prisoner, you break out or break out of that place.
Bubba broke out of prison last month.
The police have been looking for him ever since he broke out.

breakout n. An escape from prison is a breakout.
There hasn't been a successful breakout from the state prison in more than twenty-five years.

1. breakout p.v. When fighting begins suddenly, it breaks out.
Rioting broke out after the general canceled the election.
Millions wilt be killed if nuclear war breaks out.


بازگشت به صفحه
phrasal verbs افعال مرکب، فعل چند قسمتی
آموزش زبان انگلیسی