آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی phrasal verbs افعال مرکب، فعل چند قسمتی .
آموزشگاه های زبان .
 

burn out


1. burn out p.v. When a fire, candle, or other flame stops burning because it has no more fuel, it burns out.
We need more wood; the fire has burned out.
Don't worry; the sun won't burn out for another four billion years.

burned-out part.adj. After a fire, candle, or other flame stops burning because it has no more fuel, it is burned-out.
The burned-out rocket landed in the ocean.

burned-out part.adj. When people are extremely tired, either physically or psycho¬logically, because of stress or hard work, they are burned-out.
Teaching those awful students for so many years has left him burned-out.
Taking care of four small children day after day would leave any mother burned-out.

2. burn out p.v. When a light bulb stops producing light because it has reached the end of its useful life, it burns out.
These new bulbs are guaranteed not to burn out for ten years. I can't see what I'm doing because this bulb has burned out.

burned-out part.adj. A light bulb that no longer produces light because it has reached the end of its useful life is burned-out.
/ climbed the ladder and unscrewed the burned-out bulb.

3. burn ...out p.v. When people are forced to leave their home or some other shelter or hiding place because of fire or fire damage, they are burned out.
The only way to get the enemy soldiers out of the tunnels was to burn them out.
Seven families were burned out of their homes by the huge fire.

burned-out part.adj. Something that has been damaged or destroyed by fire is burned-out.
After the war, nothing was left but burned-out cars and buildings.


بازگشت به صفحه
phrasal verbs افعال مرکب، فعل چند قسمتی
آموزش زبان انگلیسی