آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی phrasal verbs افعال مرکب، فعل چند قسمتی .
آموزشگاه های زبان .
 

take apart


1. take ... apart p.v. When you completely separate the parts of something, you take it apart. Take apart is the opposite of put together.
I had to take my bike apart when I moved.
The mechanic took the engine apart.


بازگشت به صفحه
phrasal verbs افعال مرکب، فعل چند قسمتی
آموزش زبان انگلیسی