آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی phrasal verbs افعال مرکب، فعل چند قسمتی .
آموزشگاه های زبان .
 

point out


1. point... out p.v. When you bring things or people to someone's attention or indicate the location of things or people with your hand or index finger, you point them out.
As we walked through the museum, the tour guide pointed several famous paintings out.
General Johnston showed the satellite photo to the reporter and pointed out the enemy tanks.

2. point ...out p.v. When you are writing or speaking and you stress or emphasize some important information you think the reader or listener needs to know, you point out the information.
I pointed several flaws out in Prof. Childress's theory.
He said that he thought my plan was basically good but that he wanted to point out several possible problems.


بازگشت به صفحه
phrasal verbs افعال مرکب، فعل چند قسمتی
آموزش زبان انگلیسی