آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش زبان انگلیسی phrasal verbs افعال مرکب، فعل چند قسمتی .
آموزشگاه های زبان .
 

let out


1. let ...out p.v. When you allow animals or people to leave a place by giving permission or opening a door, you let them out.
The guard lets the prisoners out of their cells every day at 1:00.
I opened the door and let the dog out.

2. let... out p.v. When you make an item of clothing bigger by changing the seams, you let it out.
take in
After I gained twenty pounds, I had to have all my pants let out.
The tailor let her old dress out so that she could wear it again.

3. let... out p.v. When you reveal secret or sensitive information, you let it out.
This information is secret. Don't let it out.
I was furious when my secretary let out that I had interviewed for a new position.

4. let out p.v. When you make a sound that shows your emotion or feelings, you let out that sound.
Heather knew Jim was lying again, and let out a sigh.
The lion let out a loud roar before he attacked the hunter.


بازگشت به صفحه
phrasal verbs افعال مرکب، فعل چند قسمتی
آموزش زبان انگلیسی