آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

میانه عددی است که جامعه را به دو بخش مساوی تقسیم می کند به طوری که نیمی از مشاهدات مقداری بیستر از میانه و نیمی از مشاهدات مقداری کمتر از آن دارند. به همین ترتیب می توانیم نمونه را به صورت های دیگری نیز تقسیم کنیم. به عنوان مثال می توانیم عددی را بیابیم که 36 درصد مشاهدات مقداری کمتر از آن و 64 درصد مشاهدات مقداری بیشتر از آن داشته باشند. از انجایی که این مقادیر در مورد درصد نمونه ها صحبت می کنند آن ها را صدک (percentile) می نامند.

صدک های 25، 50 و 75 که نمونه را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنند را چارک (quartile) نیز می نامند.

  • محاسبه چندک ها ( صدک ها، دهک ها و چارکها)

  • بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
    بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
    مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir