آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

چه زمانی از درصد برای توصیف متغیرها استفاده می کنیم؟ چه تفاوتی میان درصد و فراوانی وجود دارد؟
اگر 12 نفر از دانش آموزان کلاس الف و 14 نفر از دانش آموزان کلاس ب در امتحان ریاضی قبول شوند آیا می توان گفت که عملکرد کلاس ب بهتر بوده است؟
برای اظهار نظر در این زمینه باید تعداد دانش آموزان هر دو کلاس را در نظر بگیریم و نسبت قبول شدگان دو کلاس را مقایسه کنیم. اگر کلاس الف 16 دانش آموز و کلاس ب 22 دانش آموز داشته باشد نسبت قبول شدگان کلاس الف 75 درصد و نسبت قبول شدگان کلاس ب 64 درصد است. بنابراین کلاس الف عملکرد بهتری داشته است.
برای مقایسه چند جامعه با حجم های مختلف درصد ها را با هم مقایسه می کنیم.
برای محاسبه درصد تعداد نمونه هایی که یک پاسخ را انتخاب کرده اند بر تعداد کل نمونه ها تقسیم کرده و نتیجه را در عدد 100 ضرب می کنیم.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir