آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
قبل از مطالعه این قسمت مطالعه مطالب زیر مفید است.
 • کواریانس چیست؟ محاسبه کواریانس
 • ضریب همبستگی پیرسون


 • مثال(1): اگر X و Y دارای توزیع توام به صورت جدول زیر باشد ضریب همبستگی پیرسون را به دست آورید.
   مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
  همان گونه که در مقاله کواریانس چیست؟ محاسبه کردیم مقدار کواریانس X و Y برابر با 12.5 به دست آمد.
  با استفاده از توزیع های حاشیه ای X و Y واریانس و انحراف معیار های X و Y به صورت زیر به دست می آید.
   مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
  بنابراین
   مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
  همبستگی بین X و Y نسبتا شدید، ناقص و مستقیم است.

  مثال(2): برای داده های زیر ضریب همبستگی پیرسون را به دست آورید.
   مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
  برای محاسبه ضریب همبستگی از فرمول زیر استفاده می کنیم.
   مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
  با توجه به اینکه
   مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
  بنابراین
   مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
  همبستگی بین X و Y شدید، ناقص و معکوس است.
  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir