آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
پارامتر چیست؟:

برای بیان مفهوم فوق بهتر است سوال زیر را در نظر بگیریم.
چند درصد مردم ایران در حال حاضر به سیگار اعتیاد دارند. جواب این سوال یک عدد ثابت اما مجهول است. به صفت یا مشخصه ای در مورد جامعه که مجهول است و قصد بررسی و محاسبه آنرا داریم پارامتر گفته می شود.

متغیر چیست؟:

حال باید به نحوی به محاسبه این پارامتر (درصد معتادان ایران) بپردازیم. با توجه به اینکه این مقدار برای هر عضو جامعه متغیر است ( معتاد است یا معتاد نیست) و تا انتخاب آن عضو مجهول باقی می ماند بنابراین به آن متغیر تصادفی یا به اختصار متغیر می گوییم.

بنابراین صفت مورد بررسی در جامعه که از عضوی به عضو دیگر تغیر می کند را متغیر می گوییم.

این متغیرها هستند که در حین تحقیق مورد سوال و اندازه گیری قرار می گیرند.

آماره چیست؟:

برای محاسبه پارامتر جامعه نمونه ای از جامعه انتخاب می کنیم.( نمونه می تواند کل جامعه باشد(سرشماری)) و مقدار متغیرها ( در این مثال معتاد بودن یا نبودن) را مشاهده می کنیم. حال برای محاسبه پارامتر جامعه نیاز است که به وسیله تابعی ( شاخصی) این مقادیر را به یک عدد تبدیل نمائیم. به این تابع که برای برآورد (تخمین) مقدار پارامتر جامعه از ان استفاده می کنیم آماره می گوییم.

همان گونه که مشخص است مقدار آماره برای یک نمونه ثابت است ولی با تغیر نمونه مقدار ان نیز تغیر می کند بنابراین آماره نیز خود یک تابع تصادفی است.

داده چیست؟:

داده ها مقادیر اندازه گیری شده ( مشاهده شده) یک متغیر می باشند.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir