آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار آزمون فرض های آماری .
.
 
نمونه ای از جامعه به صورت زیر به دست آمده است.
 مقدمه ای بر آمار : آزمون فرض های آماری: چه زمانی باید از آزمون فرضیه یک میانگین استفاده کرد؟
آیا میانگین جامعه برابر 322 است؟
از روش آزمون فرضیه یک میانگین زمانی باید استفاده کنیم که بخواهیم این فرضیه را آزمون کنیم که آیا نمونه ما به جامعه با میانگین مشخص ( در مثال بالا 322) تعلق دارد با خیر
برای مثال
- آیا جعبه های نیم کیلویی رب گوجه فرنگی واقعا به طور متوسط نیم کیلو وزن دارند.
- آیا بهره هوشی بچه هایی که به طور زودرس به دنیا آمده اند به طور متوسط 100 است؟
- آیا سن ازدواج در جامعه به طور متوسط 24 سال است.
در این موارد می خواهیم میانگین نمونه خود را با میانگین جامعه مقایسه کنیم
هنگامی که دو نمونه از داده ها داریم و می خواهیم میانگین آن ها را مقایسه کنیم نباید از آزمون t یک نمونه ای استفاده کنیم. مثل مقایسه نوزادان زود رس و نه ماهه؛ به جای آن از ازمون t با دو نمونه مستقل استفاده می کنیم.

چگونه می توانیم این فرضیه را آزمون کنیم که یک نمونه متعلق به جامعه ای با میانگین مشخص است.
در مبحث آزمون فرضیه یک میانگین یاد گرفتیم چگونه می توان آزمون کرد که آیا یک نمونه متعلق به یک جامعه با میانگین مشخص است یا خیر. آزمون ما بر این واقعیت استوار بود که
 • اگر نمونه هایی از یک جامعه با توزیع نرمال انتخاب کنیم، توزیع میانگین های نمونه نیز نرمال خواهد بود
 • همچنین اگر حجم نمونه ها به اندازه کافی بزرگ باشد، حتی اگر جامعه ای که نمونه ها از ان انتخاب می شود توزیع نرمال نداشته باشد، توزیع میانگین های نمونه نرمال خواهد بود.
 • برای استفاده کردن از توزیع نرمال جهت آزمودن اینکه یک نمونه متعلق به یک جامعه مشخص است، بایستی انحراف معیار جامعه را بدانیم، اما اغلب انحراف معیار جامعه را نمی دانیم و لازم است که مقدار ان را از روی انحراف معیار نمونه برآورد کنیم.
  همچنین می دانیم برای حجم نمونه های بزرگ توزیع t تقریبا با توزیع نرمال برابر است بنابراین در دنیای واقعی زمانی که جامعه نرمال است یا حجم نمونه بزرگ است برای آزمون فرضیه یک میانگین از توزیع t استفاده می کنیم. [ هنگامی که توزیع جامعه مشخص نیست و حجم نمونه کوچک است از روشهای ناپارامتری استفاده می کنیم.]


  دانلود فیلم آموزشی آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه


   دانلود فیلم آموزشی آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه

  مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


  دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS


   فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS
   فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS
  در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.
  در فیلم دوم توزیع میانگین نمونه در حالت های مختلف بررسی می شود.

  مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


  دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SAS


   فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SAS
   فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SAS
  در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SAS توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.
  در فیلم دوم توزیع میانگین نمونه در حالت های مختلف بررسی می شود.

  مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


  دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار Eviews ایویوز


   فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار Eviews ایویوز
   فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار Eviews ایویوز
  در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار Eviews ایویوز توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.
  در فیلم دوم توزیع میانگین نمونه در حالت های مختلف بررسی می شود.

  مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


  دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار STATA استتا


   فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار STATA استتا
   فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار STATA استتا
  در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار STATA استتا توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.
  در فیلم دوم توزیع میانگین نمونه در حالت های مختلف بررسی می شود.

  مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


  دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار MINITAB مینی تب


   فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار MINITAB مینی تب
   فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار MINITAB مینی تب
  در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار MINITAB مینی تب توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.
  در فیلم دوم توزیع میانگین نمونه در حالت های مختلف بررسی می شود.

  مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


  بازگشت به صفحه آزمون فرض های آماری
  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir