آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
در نمودار Q - Q توزیع نرمال مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار نرمال را رسم کردیم و هر چه انها به خط مسقیم نزدیک تر بودند گواه بیشتری بر نرمال بودن مشاهدات داشتیم. در نمودار Q - Q detrended برای هر یک از مشاهدات فاصله بین مشاهده و خط احتمال نرمال را به دست می آوریم.
اگر داده های ما متعلق به نمونه ای از یک جامعه نرمال باشد، انتظار داریم که نقاط به صورت تصادفی اطراف و نزدیک خط صفر قرار بگیرند
   مقدمه ای بر آمار : بررسی نرمال بودن نمودار Q-Q detrended چیست؟
در شکل فوق مشاهدات نزدیک خط صفر، تصادفی و بدون روند هستند بنابراین فرض نرمال بودن آن قابل قبول به نظر می رسد.

  • نمودار Q-Q توزیع نرمال چیست؟
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir