آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
با بررسی هیستوگرام یا نمودار ساقه و برگ می توانیم مشخص کنیم آیا داده ها متعلق به توزیع نرمال است. اما آماره ها و نمودارهای خاصی وجود دارند که باعث می شوند نرمال بودن توزیع را ساده تر بررسی نمائیم. یکی از این نمودارها نمودار احتمال نرمال (normal probability plot) یا نمودار Q - Q است.
برای هر مقدار داده نمودار Q - Q مقدار مشاهده شده (محور X) و مقدار مورد انتظار ( حالتی که داده های نمونه دارای توزیع نرمال است) (محور Y) را نشان می دهد.
اگر داده ها متعلق به توزیع نرمال باشند نقاط باید اطراف یک خط مستقیم جمع شوند.
   مقدمه ای بر آمار : بررسی نرمال بودن نمودار Q-Q چیست؟ نمودار احتمال نرمال normal probability plot
در شکل فوق نمودار احتمال نرمال کم و بیش خطی است بنابراین فرض نرمال بودن آن قابل قبول به نظر می رسد.
  مقدمه ای بر آمار : بررسی نرمال بودن نمودار Q-Q چیست؟ نمودار احتمال نرمال normal probability plot
همانطور که در شکل فوق مشاهده می شود مشاهدات به طور معنی داری از خط راست انحراف دارند و بنابراین نرمال نیستند

  • توزیع نرمال چیست؟
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir