آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
هنگام استفاده از جدول نرمال همواره باید به توضیحات بالای جدول دقت کنیم و ببینیم جدول برای چه مقادیری ارائه شده است.
برای استفاده راحتتر از جدول مقدار z(a) را به صورت زیر تعریف می کنیم.
 مقدمه ای بر آمار : استفاده معکوس از جدول توزیع نرمال استاندارد

جدولی که در زیر مشاهده می کنید سطح زیر منحنی را از ابتدا (منفی بی نهایت) تا z(a) ارائه می کند. یعنی مقداری که در داخل جدول نشان داده می شود 1-a است.
 مقدمه ای بر آمار : استفاده معکوس از جدول توزیع نرمال استاندارد

بنابراین زمانی که مایل به محاسبه z(0.025) باشیم باید در جدول به دنبال مقدار 1-0.025 = 0.975 باشیم سپس مقدار z مربوطه را از حاشیه جدول می خوانیم بنابراین z(0.025) =1.96 است.

به عنوان مثالی دیگر اگر مایل به محاسبه z(0.05) باشیم باید در جدول به دنبال مقدار 1-0.05 = 0.95 باشیم که با توجه به اینکه این مقدار بین 0.9495 و 0.9505 است بنابراین مقدار z(0.05) را برابر 1.645 در نظر می گیریم.

دریافت فایل pdf

بازگشت به صفحه توزیع نرمال چیست؟ وچرا در آنالیز داده ها اهمیت دارد؟
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir