آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
محاسبه مقدار تقریبی مد از جدول توزیع فراوانی ممکن است با واقعیت تفاوت بسیار داشته باشد.
برای محاسبه مد در جدول توزیع فراوانی طبقه ای که بیشترین فراوانی را دارد به عنوان طبقه نما یا مد در نظر می گیریم و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار مد را به دست می آوریم.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه مد از جدول توزیع فراوانی

که در آن d1 اختلاف طبقه مد از طبقه قبلی
d2 اختلاف طبقه مد از طبقه بعدی
l حد پایین طبقه مد
i فاصله طبقه مد است.

مثال: برای جدول فراوانی زیر مد را به دست آورید.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه مد از جدول توزیع فراوانی
با توجه به اینکه طبقه 15-19.9 دارای بیشترین فراوانی (43) است بنابراین آنرا به عنوان طبقه مد در نظر می گیریم بنابراین
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه مد از جدول توزیع فراوانی
در نتیجه
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه مد از جدول توزیع فراوانی

دانلود فیلم آموزشی محاسبه تقریبی مد درجدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir