آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
با توجه به تعریف میانه، میانه عددی است که نیمی از داده ها (50 درصد از مشاهدات) کوچکتر از آن و نیمی از داده ها بزرگتر از آن هستند. برای مجموعه های بزرگ داده ها وقتی که داده ها مقادیر تکراری زیادی نداشته باشند، میانه را می توان به عنوان مقداری که تقریبا نیمی از مشاهدات کوچکتر از آن و تقریبا نیمی بزرگتر از آن هستند تعبیر کرد ولی وقتی اغلب مقادیر مجموعه داده ها تکراری باشند، این تعبیر ممکن است مناسب نباشد.
مثلا فرض کنید که 20 درصد خانواده های محله دو نفری، 40 درصد سه نفری و 40 درصد بقیه 4 نفری باشند. مجموعه داده ها به صورت زیر ظاهر می شود.
2 2 2 ... 2 3 3 3 ... 3 4 4 4 ... 4

اندازه ی میانه MD=3 است. اما میانه در این جا نشان دهنده ی این موضوع نیست که حدودا نیمی از خانوارها حجمی کمتر از 3 دارند. در واقع فقط حجم 20 درصد خانوارها کمتر از میانه است.

بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir