آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
برای محاسبه میانه از روی جدول توزیع فراوانی ابتدا با ید مشخص کنیم میانه در کدام طبقه قرار گرفته است سپس مقدار تقریبی میانه را داخل آن طبقه به دست آوریم.
با توجه به تعریف میانه می دانیم که میانه عددی است که نیمی ( 50 درصد) از مشاهدات از آن کوچکتر و نیمی از مشاهدات از آن بزرگتر است بنابراین
طبقه ای که میانه در آن قرار گرفته است اولین طبقه ای است که فراوانی تجمعی آن برابر یا بزرگتر از  مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانه از جدول توزیع فراوانی  است.(N مجموع کل فراوانی هاست.) آنرا طبقه میانه می گوییم.
و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار تقریبی میانه را به دست می آوریم.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانه از جدول توزیع فراوانی

که در آن L حد پایین طبقه میانه
Fb فراوانی تجمعی تا طبقه قبل از طبقه میانه
fb فراوانی طبقه میانه
i طول یا فاصله طبقه میانه

مثال: برای جدول فراوانی زیر میانه را به دست آورید.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانه از جدول توزیع فراوانی
ابتدا لازم است طبقه میانه را به دست آوریم.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانه از جدول توزیع فراوانی
مجموع فراوانی ها 120 است بنابراین اولین طبقه ای که فراوانی تجمعی آن  مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانه از جدول توزیع فراوانی  = 60 یا بزرگتر است را به عنوان طبقه میانه در نظر می گیریم با توجه به جدول فوق طبقه 15-19.9 طبقه میانه است. بنابراین
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانه از جدول توزیع فراوانی
در نتیجه
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانه از جدول توزیع فراوانی

دانلود فیلم آموزشی محاسبه میانه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی محاسبه تقریبی میانه در جدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


دریافت فایل pdf

  • محاسبه میانه از جدول توزیع فراوانی در نرم افزار spss

  • بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
    مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir