آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
برآورد میانه جامعه در بسیاری از کاربردها، به دو دلیل عمده مهم است

- اولا وقتی جامعه خیلی چاوله است( مثلا در بررسیهای درآمد های خانواده ها، میزان فروش فروشگاه ها و موجودی انبار کارخانه داران) میانه جامعه در مقایسه با میانگین جامعه ، بیشتر در مرکز توزیع قرار دارد و لذا ممکن است معیار مکان با معناتری باشد.

- ثانیا وقتی جامعه متقارن است، میانه و میانگین جامعه بر هم منطبق اند و لذا از نظر معیار مکان به یک اندازه با معنا هستند.
  • میانه چیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟

  • بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
    مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir