آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

برای مشخص کردن میانه در مجموعه داده ها ابتدا
1- آنها را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم
2- و عددی که در وسط این مجموعه قرار می گیرد را به عنوان میانه معرفی می کنیم
به عبارتی میانه عددی است که نیمی از اطلاعات آماری ( داده ها) کوچکتر از آن و نیمی از اطلاعات آماری ( داده ها) بزرگتر از آن هستند.
برای یافتن موقعیت عدد وسط یک مجموعه آماری ( میانه) که دارای N مشاهده است از فرمول زیر استفاده می کنیم.
موقعیت میانه = میانه چیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟

اگر N فرد باشد آن گاه عددی در موقغیت میانه وجود دارد که آنرا به عنوان میانه در نظر می گیریم
اگر N زوج باشد میانگین دو عدد وسطی را محاسبه و آنرا به عنوان میانه معرفی می کنیم.
مثال1: در مجموعه داده های زیر میانه را به دست آورید.
9, 14, 12, 17, 22, 19, 25
پاسخ: (تعداد اعضا این مجموعه فرد است.) موقعیت میانه برابر است با
(7+1)/2 = 4
اعداد را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم
9, 12, 14, 17, 19, 22, 25
بنابراین چهارمین عدد یعنی 17 میانه است.
مثال2: در مجموعه داده های زیر میانه را به دست آورید.
8, 14, 12, 17, 21, 30, 25, 23
پاسخ: (تعداد اعضا این مجموعه زوج است.) موقعیت میانه برابر است با
(8+1)/2 = 4.5
اعداد را از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم
8, 12, 14, 17, 21, 23, 25, 30
بنابراین میانه بین عدد 17 و 21 قرار دارد در نتیجه میانه
(17+21)/2 = 19
است.

دانلود فیلم آموزشی محاسبه میانه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی محاسبه تقریبی میانه در جدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


  • چرا محاسبه (برآورد) میانه (جامعه) مهم است؟
  • محاسبه میانه از جدول توزیع فراوانی

  • بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
    مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir