آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
میانگین ساده یا حسابی زمانی به کار می رود که مشاهدات ( داده های آماری) دارای اهمیت مساوی باشند حال اگر این داده ها دارای اهمیت یکسان نباشند لازم است برای مشاهدات درجه اعتبار یا وزن خاصی قائل شویم به عنوان مثال هنگامی که قصد داریم معدل یک ترم را به دست آوریم با توجه به اینکه نمرات دروس مختلف دارای ارزش یکسانی نیستند ( مقدار واحد) مثلا درس آمار 4 واحد، زبان انگلیسی 2 واحد و ... اگر فقط نمرات را با هم جمع و بر مقدار ان ها یا تعداد واحد های ترم تقسیم کنیم میانگینی که به دست می آید صحیح نیست. در این مواقع لازم است ابتدا هر مشاهده را در وزن یا میزان اهمیت آن ضرب و سپس نتایج را جمع و بر مجموع وزن ها تقسیم کنیم.
برای محاسبه میانگین وزنی از فرمول زیر استفاده می کنیم.
  مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی میانگین وزنی چیست و چگونه محاسبه می شود؟
که در آن wi وزن متناسب با مشاهده xi است.

مثال: میانگین نمرات زیر را به دست آورید
  مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی میانگین وزنی چیست و چگونه محاسبه می شود؟
حل:
  مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی میانگین وزنی چیست و چگونه محاسبه می شود؟

دانلود فیلم آموزشی محاسبه میانگین و میانگین وزنی و
محاسبه میانگین تقریبی جدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir