آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
وقتی اطلاعات آماری به صورت جدول توزیع فراوانی ارائه شده اند ( اطلاعات آماری چاپ شده در مجلات و روزنامه ها و ...) و ما دسترسی به اطلاعات اولیه و اصلی نداریم و لازم است میانگین را از طریق جدول فراوانی به دست آوریم از روش محاسبه تقریبی میانگین استفاده می کنیم.
برای به دست آوردن میانگین ابتدا لازم است ما برای هر طبقه ( که یک فاصله است) یک عدد به عنوان نماینده آن طبقه انتخاب کنیم برای این کار می توانیم حد بالا و پایین هر طبقه را جمع و بر 2 تقسیم کنیم تا نماینده طبقه به دست آید.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانگین از جدول توزیع فراوانی
سپس نماینده هر طبقه را در فراوانی مربوطه ضرب می کنیم و سپس کلیه مقادیر به دست آمده را با هم جمع و به کل فراوانی ها تقسیم می کنیم. یعنی
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانگین از جدول توزیع فراوانی
که در آن fi فراوانی طبقه i ام، mi نماینده طبقه i ام و k تعداد طبقات است.

مثال (1): برای جدول فراوانی زیر میانگین را به دست آورید.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانگین از جدول توزیع فراوانی
ابتدا مقادیر لازم را به دست می آوریم.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانگین از جدول توزیع فراوانی
بنابراین میانگین برابر 6.95 است.

مثال (2): برای جدول فراوانی زیر میانگین را به دست آورید.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانگین از جدول توزیع فراوانی
ابتدا مقادیر لازم را به دست می آوریم.
 مقدمه ای بر آمار : شاخص های مرکزی محاسبه میانگین از جدول توزیع فراوانی
بنابراین میانگین برابر 14.45 است.

 • محاسبه میانگین از جدول توزیع فراوانی در نرم افزار spss

 • دانلود فیلم آموزشی محاسبه میانگین و میانگین وزنی و
  محاسبه میانگین تقریبی جدول توزیع فراوانی

  مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

  بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir