آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
هر پرسشنامه دارای سوالات مختلفی است که جهت گیری تحقیق را مشخص می کند و به ما کمک می کند تا در مورد یک مسئله ی خاص تصمیم گیری کنیم.
ویژگی پنهان (latent trait) در واقع همان موضوع پرسشنامه می باشد.
در ساختن یک پرسشنامه برای یک موضوع خاص، در ابتدا شاخص هایی معرفی می شوند که جنبه هایی از موضوع را در بر می گیرند. این شاخص ها، مولفه های اصلی موضوع تحقیق ما هستند.
برای محاسبه متغیر ویژگی پنهان به این صورت عمل می کنیم که داده های مربوط به هر فرد را که در هر ستون آمده است با هم جمع کرده و در یک ستون جداگانه وارد می کنیم و نام این ستون را با توجه به موضوع پرسشنامه انتخاب می کنیم.
به عبارت ساده تر، هر فرد با توجه به پاسخی که به سوالات مختلف پرسشنامه می دهد، برای هر سوال یک نمره ( یا کد) دریافت می کند که ما با جمع زدن این نمرات ( یا کدها) برای تمام سوالات، امتیاز مربوط به این فرد را به دست می آوریم.
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir