آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
قبل از مطالعه این بخش مطالعه مقاله زیر پیشنهاد می شود:
 • کاربرد آزمون نیکویی برازش چیست؟

 • همان گونه که در قسمت آزمون نیکویی برازش بیان شد معمولا بررسی توزیع جامعه برای ما اهمیت دارد.
  بنابراین هدف ما انجام آزمون زیر است.
   مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف

  آماره کولموگروف - اسمیرنوف

  آماره
   مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
  که به آماره کولموگروف - اسمیرنوف یا آماره K - S شهرت دارد یک آماره ناپارامتری است.
  در آزمون دو طرفه
   مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
  فرض H0 را رد می کنیم هر گاه یافته  مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف خیلی بزرگ شود. برای انجام این آزمون از مقدار Dn( مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف ) که در جداول آماری موجود است استفاده می کنیم و فرض صفر را رد می کنیم هر گاه
   مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
  مثال: آیا نمونه تصادفی زیر دارای توزیع یکنواخت روی فاصله (0,1) است. ( مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف = 0.05)
   مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
  تابع توزیع یکنواخت (0,1) به صورت زیر است.
   مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
  می خواهیم آزمون دو طرفه زیر را انجام دهیم.
   مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
  ابتدا لازم است که تابع توزیع تجربی را به دست آوریم بنابراین باید ابتدا نمونه ها (xi ها) را به ترتیب صعودی مرتب می کنیم و سپس به کمک جدول زیر مقدار آماره ی D10 را به دست می آوریم.
   مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
  در نتیجه
   مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
  و با توجه به جدول آماره Dn داریم
   مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
  بنابراین با توجه به شواهد موجود فرض H0 با میزان 5 درصد رد نمی شود و نمونه تصادفی دارای توزیع یکنواخت (0,1) است.

  مطالب مرتبط:
 • کاربرد آزمون نیکویی برازش چیست؟
 • نحوه ی کار آزمون نیکویی برازش
 • محاسبه آزمون نیکویی برازش خی دو
 • فاصله اطمینان ( نوار اطمینان) برای تابع توزیع تجمعی
 • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir