آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار آزمون فرض های آماری .
.
 
خطای نوع اول(آزمون فرض های آماری انواع خطا ): احتمال رد کردن فرض صفر هنگامی که فرض صفر در حقیقت درست است را احتمال خطای نوع اول می گوییم.
احتمال خطای نوع اول را سطح معنی دار بودن (سطح معنی داری آزمون) می گوییم.
در مثال متهم اگر فرض صفر به اشتباه رد شود مرتکب خطای بزرگتری شده ایم.
در امار نیز خطای نوع اول دارای اهمیت فوق العاده ای است و لذا همواره میزان خطای نوع اول را کنترل می کنند.
مثال: آزمون را در سطح معنی داری آزمون فرض های آماری انواع خطا = 0.5 انجام دهید.
خطای نوع دوم(آزمون فرض های آماری انواع خطا ): عبارت است از احتمال عدم رد فرض صفر هنگامی که غلط است و باید رد شود.
در مورد مثال سن دانشجویان خطای نوع اول زمانی اتفاق می افتد که میانگین سن دانشجویان 23 سال باشد و نتیجه بگیریم که 23 سال نیست. و خطای نوع دوم زمانی اتفاق می افتد که میانگین سن دانشجویان 23 سال نباشد و نتیجه بگیریم 23 سال است.
بنابراین با توجه به وضع واقعی پارامتر، که بر ما معلوم نیست و نتایج ممکن حاصل از انجام آزمون، یکی از حالتهای زیر پیش می آید.
  آزمون فرض های آماری انواع خطا
خطای نوع اول و دوم در رابطه ی عکس با هم هستند و اگر آزمون فرض های آماری انواع خطا کاهش داده شود آزمون فرض های آماری انواع خطا افزایش مییابد و چنانچه آزمون فرض های آماری انواع خطا کاهش داده شود آزمون فرض های آماری انواع خطا افزایش می یابد.

بازگشت به صفحه آزمون فرض های آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir