آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
پیش از معرفی ضریب همبستگی کندال لازم است مفهوم میزان هماهنگی و ناهماهنگی دو متغیر تصادفی را بررسی کنیم.

میزان هماهنگی دو متغیر X و Y


احتمال تغیر هم جهت و هماهنگ دو متغیر تصادفی را میزان هماهنگی آنها می نامیم یعنی احتمال اینکه اگر X زیاد شود Y هم زیاد شود و اگر X کم شود Y هم کم شود را میزان هماهنگی X و Y می نامیم و آن را با مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  نشان می دهیم.
بیان آماری:
فرض کنید (X,Y) دارای توزیع دو بعدی پیوسته است. یک نمونه تصادفی  مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  از این توزیع انتخاب می کنیم میزان هماهنگی دو متغیر X و Y را با مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  نشان می دهیم و آنرا به صورت زیر تعریف می کنیم:
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
در حقیقت مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  میزان تغیرات X و Y را در یک جهت بیان می کند.
هر گاه مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  =1 می گوییم X و Y هماهنگی کامل دارند، یعنی حتمی است که اگر X زیاد شود Y هم زیاد شود و بر عکس.

میزان ناهماهنگی دو متغیر X و Y


احتمال تغیر غیر هم جهت و ناهماهنگ دو متغیر تصادفی را میزان ناهماهنگی آن ها می نامیم. یعنی احتمال اینکه اگر X زیاد شود Y کم شود و اگر X کم شود Y زیاد شود را میزان ناهماهنگی X و Y می نامیم و انرا با مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  نشان می دهیم.
بیان آماری:
میزان ناهماهنگی دو متغیر X و Y را با مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  نشان می دهیم و ان را به صورت زیر تعریف می کنیم:
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
در حقیقت  مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  میزان تغیرات X و Y را در جهت های مختلف بیان می کند.
هر گاه مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  =-1 می گوییم X و Y ناهماهنگی کامل دارند، یعنی حتمی است که اگر X زیاد شود Y کم می شود و بر عکس.
واضح است که میان  مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  و  مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  رابطه ی زیر برقرار است.
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal

ضریب همبستگی کندال


ضریب همبستگی کندال که ان را با حرف یونانی  مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  نشان می دهیم عبارت است از
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
ضریب همبستگی کندال که یک پارامتر است دارای خواصی نظیر ضریب همبستگی ساده (پیرسون) می باشد یعنی:
الف)  مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
اگر مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  =1 متغیر ها در یک جهت تغیر می کنند و اگر مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  =-1 در دو جهت مخالف تغییر می کنند.
ب) اگر X و Y مستقل باشند داریم مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  =0
البته عکس این موضوع در حالت کلی درست نیست یعنی مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  =0 مستلزم مستقل بودن X و Y نیست

برآورد مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  ضریب همبستگی کندال


برای برآورد مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  نیاز است تابع علامت (نشانه) را تعریف کنیم.
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
و برای هر دوتایی  مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  متغیر تصادفی
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
را در نظر می گیریم. واضح است که این متغیر تصادفی دارای جدول تابع احتمال زیر است:
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
میانگین Aij به صورت زیر است.
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
چون میانگین Aij برابر  مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  است بنابراین معدل Aij ها برآوردیاب  مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  (ضریب همبستگی کندال) می شود.

روش محاسبه برآورد ضریب همبستگی کندال


اگر در داده ها گره نباشد و شماره Aij های مثبت را با P و شماره ی Aij های منفی را با N نشان دهیم برآورد  مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  می شود.
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
برای محاسبه T به صورت زیر عمل می کنیم.
یافته ها (مشاهدات) را به نحوی مرتب می کنیم تا xi ها به ترتیب صعودی قرار گیرند. پس برای هر j>i داریم
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
Aij=1 اگر و تنها اگر  مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
بنابراین شماره Aijهای مثبت برابر است با شماره  مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal  های مثبت.

مثال: برای داده های زیر ضریب همبستگی کندال را به دست آورید.
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
داده ها را بر اساس رتبه های نمره های زبان مرتب می کنیم تا جدول زیر به دست آید.
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal
و از جدول بالا مقدار T به دست می آید.
 مقدمه ای بر آمار : اندازه گیری رابطه: ضریب همبستگی کندال kendal

نکته: ضریب همبستگی کندال برای داده های رتبه ای قابل محاسبه است و برای داده های اسمی نمی توان انرا محاسبه کرد.
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir