آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

دامنه بین چارکی ( interquartile range) یک شاخص برای پراکندگی است که اختلاف صدک 25 و 75 را محاسبه می کند.
دامنه بین چارکی برخلاف دامنه تغیرات کمتر توسط مقادیر انتهایی تحت تاثیر قرار می گیرد.
بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir