آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار
.
 

در این قسمت مطالب آماری که مورد نیاز همه گروه ها می باشد ارائه می کنیم. قبل از هر اقدامی لازم است که واژه ها و مفاهیمی که در عمل با آنها برخورد می کنیم را تعریف کنیم.

 • در یک هیستوگرام باید به دنبال چه چیزهایی بگردیم؟
 • نمودار ساقه و برگ چیست؟
 • درصد چیست؟ و جه زمانی از آن اسثفاده می کنیم؟
 • درصد تجمعی چیست و چه زمانی می توان از آن استفاده کرد؟
 • شاخص های مرکزی و پراکندگی چیست؟
 • میانگین، میانه و مد چیست؟ و چه تفاوت هایی با هم دارند؟
 • محاسبه میانگین از جدول توزیع فراوانی
 • میانه چیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟
 • چرا محاسبه (برآورد) میانه (جامعه) مهم است؟
 • محاسبه میانه از جدول توزیع فراوانی
 • محاسبه مد از جدول توزیع فراوانی
 • کدام یک از شاخص های مرکزی بر دیگری برتری دارد؟
 • میانگین وزنی چیست و چگونه محاسبه می شود؟
 • ضرورت استفاده از شاخص های پراکندگی
 • دامنه تغیرات چیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟
 • دامنه میان چارکی چیست؟
 • انحراف متوسط چیست و چگونه محاسبه می شود؟
 • واریانس چیست؟ و تفاوت آن با انحراف معیار چیست؟
 • محاسبه واریانس و انحراف معیار
 • محاسبه انحراف معیار و واریانس از جدول توزیع فراوانی
 • ضریب تغیرات چیست و چه زمانی از آن استفاده می کنیم؟
 • صدک ها چه هستند و چه اطلاعاتی از آن ها به دست می آید؟
 • محاسبه چندک ها ( صدک ها، دهک ها و چارکها)
 • نمودار جعبه ای چیست؟
 • نمره استاندارد شده چیست و چه استفاده ای دارد؟
 • توزیع نرمال چیست؟
 • نمودار Q-Q توزیع نرمال چیست؟
 • نمودار Q-Q detrended توزیع نرمال چیست؟
 • نحوه ی استفاده از جدول توزیع نرمال استاندارد
 • توزیع t یا t- استودنت چیست؟
 • توزیع کای دو - توزیع خی دو
 • توزیع F - توزیع فیشر
 • فاصله اطمینان و سطح اطمینان
 • آزمون فرض های آماری
 • ارتباط بین آزمون فرض و فاصله اطمینان
 • اندازه گیری رابطه
 • ضرایب همبستگی خطی
 • همبستگی و علیت
 • نمودار پراکنش چیست؟
 • کاربرد آزمون نیکویی برازش چیست؟
 • نحوه ی کار آزمون نیکویی برازش
 • محاسبه آزمون نیکویی برازش خی دو
 • آزمون هم توزیعی
 • تابع توزیع تجربی چیست؟
 • آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
 • فاصله اطمینان ( نوار اطمینان) برای تابع توزیع تجمعی
 • آزمون هم توزیعی ( دو نمونه ای) کولموگروف اسمیرنوف

 • جامعه های چند جمله ای چیست؟

 • کنترل کیفیت آماری
 • لزوم کنترل کیفیت
 • کیفیت چیست؟ کنترل کیفیت چیست؟
 • روشهای بهبود کیفیت
 • انواع کیفیت و اثرات آن
 • بهبود کیفیت در محیط های تجاری

 • آموزش ریاضی

 •