آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
از روی هیستوگرام تنها می توانیم مقدار دو فاصله را ذکر کنیم و مقدار دقیق نمونه ها نامشخص است.( نمودار ساقه و برگ )
در یک هیستوگرام باید به دنبال نمونه هایی با مقادیر بسیار متفاوت با بقیه بگردیم. در حقیقت اگر چنین نمونه هایی وجود داشته باشد باعث می شوند تا بیشتر داده ها حول یک یا دو ستون تجمع پیدا کنند زیرا محور افقی هیستوگرام به گونه ای انتخاب می شود تا بتوان تمامی نمونه ها را نشان داد.
همچنین باید به قرینه بودن یا نبودن اطلاعات توجه کنیم زیرا همان گونه که می دانیم در بسیاری از روندهای آماری لازم است تا توزیع دادها نسبتا قرینه باشد.
همچنین باید به دنبال دسته های جدای اطلاعات بگردیم زیرا با توجه به نوع تحقیق این یافته ها می تواند راه گشای ما در شیوه گروه بندی و تجزیه و تحلیل آماری و به دست آوردن نتایج مناسب با گروه های مختلف باشد.

  • رسم نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام در نرم افزار spss
  • رسم هیستوگرام در نرم افزار spss
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir