آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

فیلم آموزشی محاسبه واریانس

فیلم آموزشی محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی

فیلم حل تمرین محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی


بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir