آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

دانلود فیلم آموزشی محاسبه واریانس

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

در فیلم آموزشی زیر واریانس را برای جدول فراوانی زیر به دست می آوریم.
  دانلود فیلم آموزشی مثال محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی

دانلود فیلم آموزشی مثال محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 1,300 تومان

بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir