آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

دانلود فیلم آموزشی نحوه ی استفاده از جدول احتمال توزیع نرمال استاندارد هفت قسمت

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
توزیع نرمال چیست؟ وچرا در آنالیز داده ها اهمیت دارد؟
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir