آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

دانلود فیلم آموزشی محاسبه میانه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی محاسبه تقریبی میانه در جدول توزیع فراوانی

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir