آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

فیلم آموزشی محاسبه میانه


فیلم آموزشی محاسبه تقریبی میانه در جدول توزیع فراوانی


بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir