آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
در این فیلم آموزشی به سوال زیر پاسخ می دهیم
 مقدمه ای بر آمار : فیلم آموزشی رابطه آزمون فرض و فاصله اطمینان احتمال معنی داری ملاک آزمون ناحیه بحرانی

دانلود فیلم آموزشی رابطه آزمون فرض و فاصله اطمینان احتمال معنی داری ملاک آزمون ناحیه بحرانی

مبلغ قابل پرداخت 1,300 تومان

مقالات و مطالب مورد بحث در این فیلم
آزمون فرض های آماری
ارتباط بین آزمون فرض و فاصله اطمینان
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir