آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار آمار و کاربرد آن تحلیل آماری .
.
 

دانلود فیلم آموزشی مثال آزمون مجموع رتبه ها آزمون H آزمون کراسکال و آلیس

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان

بازگشت به صفحه آمار و کاربرد آن تحلیل آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir