آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 تحلیل آماری .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آزمون فرض آماری برای مقایسه واریانس دو جامعه


 دانلود فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری برای مقایسه واریانس دو جامعه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 تحلیل آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir