آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 تحلیل آماری .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آزمون فرض آماری واریانس جامعه


  دانلود فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری واریانس جامعه

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان


بازگشت به صفحه آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 تحلیل آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir