آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار آمار و کاربرد آن تحلیل آماری .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل


 دانلود فیلم آموزشی  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه  مستقل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه آمار و کاربرد آن تحلیل آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir