آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار آمار و کاربرد آن تحلیل آماری .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه


 دانلود فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه آمار و کاربرد آن تحلیل آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir