آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار آمار و کاربرد آن تحلیل آماری .
.
 

دانلود فیلم آموزشی آزمون فرض چیست؟ ناحیه بحرانی چیست؟


  دانلود فیلم آموزشی  آزمون فرض چیست؟ ناحیه بحرانی چیست؟
  دانلود فیلم آموزشی  آزمون فرض چیست؟ ناحیه بحرانی چیست؟
  دانلود فیلم آموزشی  آزمون فرض چیست؟ ناحیه بحرانی چیست؟
در این فیلم آموزشی به مبحث آزمون فرض های آماری می پردازیم و مطالبی همچون
چه زمانی لازم است فرض آماری انجام شود
فرض آماری چیست؟
فرض صفر چیست؟
فرض مقابل چیست؟
چگونه فرض صفر و فرض مقابل را مشخص می کنیم.
ناحیه بحرانی چیست؟
سطح معنی داری چیست؟
خطای نوع اول چیست؟
خطای نوع دوم چیست؟
و ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه
مجموعه فیلم های آموزشی آزمون فرض ها
آمار و کاربرد آمار
فیلم های آموزشی آمار و احتمال و نرم افزارهای آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir