آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
اگر توزیع F - توزیع فیشر دو متغیر تصادفی مستقل باشند که هر یک دارای توزیع کای دو با توزیع F - توزیع فیشر درجه آزادی باشند آن گاه متغیر تصادفی
 توزیع F - توزیع فیشر
دارای توزیع F با r1 درجه آزادی برای صورت و r2 درجه آزادی برای مخرج است
بنابراین توزیع F توزیعی با دو پارامتر توزیع F - توزیع فیشر است.
توزیع F نیز مانند توزیع کای دو دارای خصوصیات زیر است.
 • این توزیع غیر منفی است.
 • یک نمائی ( تک مدی) است.[ یک قله بیشتر ندارد]
 • چولگی مثبت دارد. [ دم سمت راست آن کشیده است]
 • توزیع F - توزیع فیشر مقداری است که برای آن سطح زیر منحنی در دنباله سمت راست توزیع F برابر توزیع F - توزیع فیشر است.
   توزیع F - توزیع فیشر
  جداولی که برای توزیع F ارائه می شود سطح زیر منحنی در سمت راست توزیع را ارائه می کند.

  خاصیت تقارن معکوس توزیع F


  توزیع F قرینه نیست ولی دارای نوعی تقارن معکوس است که با استفاده از آن می توانیم حدود پایین را به دست آوریم.
  اگر F توزیعی با r1 درجه آزادی برای صورت و r2 درجه آزادی برای مخرج باشد آن گاه
   توزیع F - توزیع فیشر
  دارای توزیع F با r2 درجه آزادی برای صورت و r1 درجه آزادی برای مخرج است.
  با توجه به این خاصیت داریم
   توزیع F - توزیع فیشر
  بنابراین برای محاسبه توزیع F - توزیع فیشر باید ابتدا به سراغ جدول توزیع F با r2 درجه آزادی برای صورت و r1 درجه آزادی برای مخرج برویم و مقدار توزیع F - توزیع فیشر را به دست آوریم و در فرمول زیر قرار دهیم.
   توزیع F - توزیع فیشر

  قضیه:
  اگر توزیع F - توزیع فیشر و توزیع F - توزیع فیشر دو نمونه تصادفی ساده مستقل از هم از جامعه های نرمالی با واریانس توزیع F - توزیع فیشر باشند آن گاه متغیر تصادفی
   توزیع F - توزیع فیشر
  دارای توزیع F با n-1 درجه آزادی برای صورت و m-1 درجه آزادی برای مخرج است.
  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir