آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
زمانی که صحبت از تابع توزیع تجمعی F(x) می شود یعنی اینکه
  مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها تابع توزیع تجربی چیست؟
پس هرگاه   مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها تابع توزیع تجربی چیست؟  یک نمونه تصادفی از F(x) باشد، انتظار داریم که تعداد nF(x) از xi ها کوچکتر یا مساوی x باشند.
از این طریق می توانیم تابع توزیع F(x) را برای هر x به صورت زیر برآورد کنیم.
  مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها تابع توزیع تجربی چیست؟
این برآورد را که به نمونه n تایی بستگی دارد معمولا با Fn(x) نشان می دهیم و تابع توزیع تجربی می نامیم.
مثال: برای داده های زیر تابع توزیع تجربی را به دست آورید.
3, 2.5, 3.5, 5
تابع توزیع تجربی به صورت زیر است.
  مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها تابع توزیع تجربی چیست؟
اگر بخواهیم شکل تابع توزیع تجربی مثال فوق را رسم کنیم به صورت زیر می شود
  مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها تابع توزیع تجربی چیست؟

از لحاظ آماری می توان ثابت کرد که تابع توزیع تجربی Fn(x) یک برآورد یاب نااریب برای تابع توزیع F(x) است.
همچنین برای n های بزرگ Fn(x) تقریبا دارای توزیع نرمال با میانگین F(x) و واریانس   مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها تابع توزیع تجربی چیست؟  است.
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir