آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
یکی از مواردی که در جدول توزیع فراوانی وجود دارد درصد تجمعی (cumulative percentage) است.
در هر ردیف جدول فراوانی درصد تجمعی، مجموع درصد آن ردیف و تمامی ردیف های قبل از آن را شامل می شود.
نکته ای که در مورد فراوانی تجمعی یا درصد فراوانی تجمعی باید در نظر گرفت این است که این درصد بعضی از مواقع بی معنی و بدون تفسیر است و در بعضی از موارد بسیار پرکاربرد بنابراین در هر تحقیقی نباید درصد تجمعی گزارش شود و فقط در مواردی که درصد های آن قابل تفسیر و با معنی است به ارائه آن می پردازیم. به عنوان مثال به جدول فراوانی زیر توجه کنید
مثال: جدول فراوانی حقوق افراد یک کارخانه به صورت زیر است.
درصد تجمعی چیست و چه زمانی می توان از آن استفاده کرد؟
اگر خط فقر جامعه 900 هزار تومان باشد حقوق چند درصد از کارکنان این کارخانه کمتر از خط فقر است؟
با توجه به درصد فراوانی تجمعی 81 درصد کارکنان این کارخانه حقوقی کمتر از خط فقر جامعه دریافت می کنند.
همان طور که ملاحظه می شود در مواردی که متغیر مورد بررسی ( در اینجا درآمد) دارای ترتیب خاصی باشد درصد فراوانی تجمعی می تواند قابل تفسیر و مفید باشد.
سوال 1: اگر متغیر مورد بررسی رنگ چشم افراد باشد آیا درصد تجمعی قابل تفسیر است؟
سوال 2: اگر متغیر مورد بررسی مدل ماشین افراد جامعه باشد آیا درصد تجمعی قابل تفسیر است؟ اگر قیمت ماشین افراد جامعه باشد چطور؟
سوال 3: اگر متغیر مورد بررسی سطح تحصیلات افراد جامعه باشد آیا درصد تجمعی قابل تفسیر است؟
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir