آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 

مشاهدات دو جامعه A و B را در نظر می گیریم، پراکندگی کدام یک از این دو جامعه بیشتر است؟
A: 55, 61, 73, 68, 59
B: 121.25, 134.48, 160.94, 149.92, 130.07
انحراف معیار جامعه A و B به ترتیب برابر 7.22 و 15.93 است آیا می توان نتیجه گرفت که مجموعه B نسبت به مجموعه A دارای پراکندگی بیشتری است در حالی که هر دو مجموعه وزن افراد یکسان را با مقیاس کیلوگرم و پوند بیان می کنند

انحراف معیار به واحدی که متغیر مربوطه بر اساس آن اندازه گیری شده است بستگی دارد بنابراین برای مقایسه پراکندگی دو جامعه با واحد های متفاوت نمی توان از انحراف معیار استفاده کرد
برای رفع این مشکل از ضریب تغیرات (coefficient of variation) استفاده می کنیم.
ضریب تغیرات چیست؟ و چه کاربردی دارد؟
در مثال فوق ضریب تغیرات هر دو نمونه برابر 11.43 است.

بازگشت به صفحه شاخص های پراکندگی
بازگشت به صفحه شاخص های مرکزی و پراکندگی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir