آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
هنگامی که متغیرهای ما در مقیاسی اندازه گیری شده اند که رتبه در آن معنی دارد می توانیم ضرایب همبستگی را محاسبه کنیم که قدرت رابطه ی خطی بین دو متغیر را محاسبه می کند.
هنگامی که در یک نمودار پراکنش نقاط حول یک خط راست تجمع پیدا کرده اند، دو متغیر مربوطه دارای رابطه خطی با هم هستند.
اگر تمام نقاط دقیقا بر روی خطی با زاویه ی مثبت قرار داشته باشند، ضریب همبستگی بین آنها 1 است. اگر تمام نقاط دقیقا بر روی یک خط با زاویه منفی قرار داشته باشند، ضریب همبستگی بین آنها -1 است.
قدر مطلق ضریب همبستگی به ما می گوید که چقدر نقاط مربوطه نزدیک به خط قرار گرفته اند.
نکته: ضریب همبستگی صفر به این معنی نیست که دو متغیر مربوطه اصلا رابطه ای با هم ندارند ( مستقل اند) بلکه تنها نشان دهنده ی عدم وجود رابطه ی خطی است.
دو ضریب همبستگی پر کاربرد عبارتند از ضریب همبستگی پیرسون (pearson correlation coefficient) و ضریب همبستگی اسپیرمن (spearman correlation coefficient) که دارای مقادیری بین -1 و 1 هستند.
ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از اصل مقادیر داده ها محاسبه می شود.
ضریب همبستگی اسپیرمن که مترادف ناپارامتری ضریب همبستگی پیرسون است با استفاده از رتبه داده ها به جای مقادیر آن ها محاسبه می شود.
  • کواریانس چیست؟ محاسبه کواریانس
  • ضریب همبستگی پیرسون
  • محاسبه ضریب همبستگی پیرسون
  • ضریب همبستگی رتبه ای اسپرمن
  • ضریب همبستگی کندال
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir