آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
ضریب بالای همبستگی، لزوما معنای نوعی رابطه ی علت و معلولی دو متغیر را نمی دهد.
این مشاهده که دو متغیر به طور همزمان و در یک جهت معین تغییر می کنند، به معنی وجود یک رابطه ی مستقیم بین انها نیست .
مثال: اگر تعداد آدم کشیهای ماهانه X و تعداد جلسات مذهبی ماهانه Y را برای شهر های متعدد با جمعیت های خیلی متفاوت ثبت کنیم ، داده ها احتمالا یک همبستگی مثبت زیاد را نشان خواهند داد. علی رغم این حقیقت که X و Y ممکن است نا مربوط یا حتی به طور منفی مربوط باشند، این نوسان یک متغیر سوم ( یعنی جمعیت شهر) است که موجب می شود X و Y در یک جهت تغیر کنند. بوضوح به سومین متغیر که در این مثال واقعا علت همبستگی مشاهده شده بین جنایت و جلسات مدهبی است، متغیر ینهانی می گویند و همبستگی غلطی را که این متغیر تولید می کند همبستگی جعلی می نامند.
این موضوع که نعیین کنیم یک همبستگی مشاهده شده جعلی بوده و یا به طور عملی قابل تفسیر است، بیشتر به عقل سلیم مربوط است نه به علم آمار.
نکته : یک همبستگی مشاهده شده ممکن است جعلی باشد؛ یعنی ممکن است به واسطه ی یک متغیر علتی نامعلوم سوم حاصل شود .
بنابراین وقتی که ضریب همبستگی را به عنوان معیاری برای رابطه به کار می بریم، باید مراقب باشیم از امکان تاثیر یک متغیر پنهانی بر هر یک از متغیر های تحت بررسی اجتناب کنیم.
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir