آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
قبل از مطالعه این بخش مطالعه مقاله زیر پیشنهاد می شود:
 • آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف

 • برای به دست آوردن فاصله اطمینان برای تابع توزیع تجمعی از تابع توزیع تجمعی نمونه یعنی Fn(x) و آماره کولموگروف - اسمیرنوف
  مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها فاصله اطمینان ( نوار اطمینان) برای تابع توزیع تجمعی
  استفاده می کنیم و حدود اطمینان را به صورت زیر تعریف می کنیم.
  مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها فاصله اطمینان ( نوار اطمینان) برای تابع توزیع تجمعی
  بنابراین برای هر مشاهده یک حد پایین و بالا به دست می آید که می توانیم آن را در یک نمودار نشان دهیم.
  مثال: برای داده های زیر یک نوار اطمینان 95 درصد به دست آورید.
  مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها فاصله اطمینان ( نوار اطمینان) برای تابع توزیع تجمعی
  از روی جدول اماره کولموگروف - اسمیرنوف داریم
  مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها فاصله اطمینان ( نوار اطمینان) برای تابع توزیع تجمعی
  بنابراین حدود اطمینان به صورت جدول زیر به دست می آید.
  مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها فاصله اطمینان ( نوار اطمینان) برای تابع توزیع تجمعی
  اگر نمودار آنرا رسم کنیم شکل زیر حاصل می شود.
  مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها فاصله اطمینان ( نوار اطمینان) برای تابع توزیع تجمعی

  آزمون نیکویی برازش برای F(x) با استفاده از نوار اطمینان


  نوار اطمینان به دست آمده می تواند گزینه مناسبی برای آزمون
  مقدمه ای بر آمار : بررسی توزیع ها فاصله اطمینان ( نوار اطمینان) برای تابع توزیع تجمعی
  فراهم کند برای این امر ما تابع F0(x) را به همراه نوار اطمینان رسم می کنیم اگر F0(x) تماما داخل نوار اطمینان قرار گرفت نتیجه می گیریم H0 درست است و در غیر این صورت H1 را نتیجه می گیریم.
  در مثال فوق تابع F0(x) ( توزیع یکنواخت (0,1)) به صورت کامل داخل نوار اطمینان قرار گرفته است بنابراین داده های نمونه ای دارای توزیع یکنواخت (0,1) است ( همان نتیجه ای که به وسیله آزمون کولموگروف - اسمیرنوف گرفتیم.)

  مطالب مرتبط:
 • کاربرد آزمون نیکویی برازش چیست؟
 • نحوه ی کار آزمون نیکویی برازش
 • محاسبه آزمون نیکویی برازش خی دو
 • آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
 • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir