آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
هدف استنباط آماری به دست آوردن و نتیجه گیری در مورد پارامتر جامعه است.
می دانیم پارامتر جامعه مجهول است و باید از روی نمونه ای که از چامعه به دست می آید به براورد یا تخمین مقدار ان بپردازیم.
دو نوع برآوردگر یا تخمین زننده برای پارامتر جامعه وجود دارد.
1- برآورد کننده ی نقطه ای: برآورد کننده ای را برآوردگر نقطه ای پارامتر جامعه می گوییم که تنها یک عدد را به عنوان برآوردی ( تخمینی) از پارامتر جامعه ارائه کند.
2- برآورد کننده فاصله ای یا فاصله اطمینان: برآورد فاصله ای یا فاصله اطمینان تخمین می زند که پارامتر جامعه در میان دو عدد مشخص قرار می گیرد یا به عبارت دیگر فاصله ای را ارائه می کند که با احتمال مشخص (1- برآورد یا تخمین پارامتر  جامعه - فاصله اطمینان و سطح اطمینان چیست؟ ) پارامتر جامعه در آن فاصله قرار می گیرد.
به این فاصله [ به عنوان مثال (a,b)] فاصله اطمینان و به احتمالی که این فاصله شامل پارامتر جامعه باشد درجه اعتماد یا سطح اطمینان می گوییم.
بنابراین فاصله اطمینان یا برآورد فاصله ای عبارت است از تخمین فاصله ای از a تا b که انتظار می رود پارامتر جامعه با احتمال (1- برآورد یا تخمین پارامتر  جامعه - فاصله اطمینان و سطح اطمینان چیست؟ ) ( سطح اطمینان) در این فاصله قرار گیرد.
  برآورد یا تخمین پارامتر  جامعه - فاصله اطمینان و سطح اطمینان چیست؟

تفسیر فاصله اطمینان:


هنگامی که فاصله اطمینان پارامتر جامعه را محاسبه می کنیم، این فاصله یا پارامتر جامعه را در بر می گیرد یا نمی گیرد.[ پارامتر جامعه مجهول است]
به عنوان مثال اگر بخواهیم یک فاصله اطمینان با سطح اطمینان 95 درصد برای پارامتر جامعه به دست آوریم. قبل از انجام آزمایش و به دست آوردن فاصله اطمینان می دانیم که از هر 100 مورد به طور متوسط در 95 مورد فاصله اطمینان، پارامتر جامعه را در بر می گیرد ولی زمانی که فاصله اطمینان را به دست آوردیم یا پارامتر جامعه را در بر می گیرد یا نمی گیرد.
به عنوان یک مثال روشن کننده می توان چنین بیان کرد که قبل از آنکه یک بچه به وجود بیاید احتمال دختر شدن ان تقریبا 50 درصد است ولی وقتی که کار از کار گذشت و بچه به وجود آمد یا دختر است یا پسر. فاصله اطمینان نیز به همین صورت است قبل از محاسبه ما امید داریم که فاصله محاسبه شده یا احتمال (1- برآورد یا تخمین پارامتر  جامعه - فاصله اطمینان و سطح اطمینان چیست؟ ) درصد شامل پارامتر جامعه باشد ولی وقتی که فاصله محاسبه شد یا پارامتر جامعه را در بر می گیرد یا نمی گیرد.
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir