آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار .
.
 
هدف از نمونه گیری، انجام استنباط هایی درباره پارامتر جامعه است.
به طور کلی، هدف آزمون فرض های آماری تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از داده های نمونه، حدسی که درباره ی خصوصیتی از جامعه می زنیم، تقریبا قابل تایید است یا خیر.
این حدس بنا به هدف تحقیق، نوعا شامل ادعایی درباره ی مقدار یک پارامتر جامعه است.
در واقع هر حکمی درباره ی پارامتر جامعه را یک فرض آماری می نامیم.
بنابراین فرض آماری حکمی درباره جامعه است و قابل قبول بودن آن باید بر مبنای اطلاعات حاصل از نمونه گیری از جامعه بررسی شود.
به عنوان مثال یک شرکت تولیدی هنگام خرید محصولات اولیه با انتخاب یک نمونه و آزمون اینکه آیا محصولات دارای کیفیت واقعی هستند تصمیم به خرید محصولات می گیرد.
در انجام یک آزمون همواره یک فرض صفر و یک فرض مقابل وجود دارد.
به عنوان یک مثال می خواهیم بررسی کنیم که سن دانشجویان دانشگاه دارای میانگین 23 است؛ در این مورد
استنباط آماری: آزمون فرض های آماری
 استنباط آماری: آزمون فرض های آماری
فرضیه صفر در آمار دارای نقش بسیار مهمی است و می توان آنرا همانند مورد شخص متهمی دانست که در دادگاه فرض ابتدایی بر بی گناهی اوست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
برای انجام هر آزمون نیاز به یک آماره مناسب است تا با توجه به مقدار و توزیع نمونه گیری آن در مورد فرض صفر تصمیم گیری نمود.
در آزمون فرضیه توزیع نمونه گیری آماره آزمون به دو ناحیه تقسیم می شود یکی ناحیه پذیرش فرض صفر و دیگری ناحیه رد فرض صفر و مرز این دو ناحیه را مقدار بحرانی می گوئیم، البته در تعین ناحیه رد باید به نوع آزمون توجه نمود.
اگر مقداره آماره آزمون در ناحیه رد قرار گیرد، فرضیه صفر رد می شود.

انواع فرض:

فرض دو طرفه:
 استنباط آماری: آزمون فرض های آماری
 استنباط آماری: آزمون فرض های آماری

فرض یک طرفه:
 استنباط آماری: آزمون فرض های آماری
 استنباط آماری: آزمون فرض های آماری
 استنباط آماری: آزمون فرض های آماری
 استنباط آماری: آزمون فرض های آماری
پذیرش یا عدم پذیرش یک فرض آماری تا حدودی با اثبات یا رد یک گزاره ی ریاضی متفاوت است. یک گزاره ریاضی را یا اثبات می کنند و یا اینکه با ارائه یک مثال ناقص آن را رد می کنند. در هر حالت نتیجه ای که به دست می آید بدون هیچ شکی برقرار است ولی در مقابل نتیجه حاصل از آزمون فرض آماری به وسیله ی تحلیل داده های تجربی، نوعی عدم حتمیت به همراه دارد.
در آزمون فرض صفر H0 در برابر فرض مقابل H1، روش ما این است که H0 را صحیح بدانیم مگر اینکه داده های به دست آمده قویا بر خلاف آن حکم کنند، که در این صورت H0 باید به نفع H1 رد شود.
رد کردن H0 وقتی که H0 درست است، نسبت به رد نکردن H0 وقتی H1 درست است، خطای مهمتری است.

دانلود فیلم آموزشی آزمون فرض چیست؟ ناحیه بحرانی چیست؟


  دانلود فیلم آموزشی  آزمون فرض چیست؟ ناحیه بحرانی چیست؟

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir